Back to News

Recruiting Now! Posted or Updated on 11 Jan 2024

We are looking for volunteers to take part in a study looking at the use of different COVID-19 vaccines for giving a third dose. This study is being run by Betsi Cadwaladr University Health Board (on behalf of Public Health Wales as the site), and is sponsored by University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.

You may be eligible to take part in the study if you:

  • Are aged 30 years and over
  • Received your first COVID-19 vaccine in December 2020 or January 2021 and have also received your second dose booster

We will provide reimbursement up to £180 - £270 for your time, inconvenience and travel (depending on what group you are enrolled in). The total study participation time is up to one year.

If you are interested in finding out more, please visit our website: https://www.covboost.org.uk/participate-wrexham where you can also complete the pre- screening questionnaire to see if you will be eligible.


Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth a fydd yn ystyried y defnydd o wahanol frechlynnau COVID-19 ar gyfer rhoi trydydd pigiad. Mae’r astudiaeth yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y safle), a chaiff ei noddi gan Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Ysbyty Prifysgol Southampton.

Efallai eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr astudiaeth os ydych:

  • Yn 30 mlwydd oed neu’n hŷn
  • Wedi derbyn eich brechlyn COVID-19 cyntaf ym mis Rhagfyr 2020 neu Ionawr 2021 ac hefyd wedi derbyn eich pigiad ail ddôs atgyfnerthu 

Byddwn yn darparu ad-daliad hyd at £180 - £270 am eich amser, anghyfleustra a chostau teithio (yn dibynnu ar ba grŵp y cewch eich cofrestru ar ei gyfer). Mae cyfanswm yr amser cyfranogi i'r astudiaeth hyd at flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy, ewch i'n gwefan: https://www.covboost.org.uk/participate-wrexham lle gallwch hefyd lenwi'r holiadur cyn sgrinio i weld a fyddwch yn gymwys.

Local Services
Stairlifts &
Homelifts
Local Services
Stairlifts &
Homelifts